Totalna šteta na vozilu

Share on facebook

Kod obrade šteta naših klijenata često se susrećemo sa naplatom štete gdje osiguravač proglasi materijalnu štetu na vozilu totalnom.

Šta znači totalna šteta na vozilu? Možemo odvojiti totalne štete na tehničke i ekonomske. Totalna tehnička šteta je zapravo takva materijalna šteta na vozilu da je ono apsolutno nemoguće opraviti. Tu najčešće spadaju štete iz saobraćajnih nezgoda, gdje su vozila teško oštećena. Pored ovog primjer totalne tehničke štete možemo naći kod zapaljenih vozila ili vozila koja su oštećena u velikim poplavama.

Sa druge strane ekonomski totalnu štetu najčešće srećemo u praksi. To je zapravo kada opravka oštećenog vozila prevazilazi njegovu tržišnu vrijednost umanjenu za ostatak vrijednosti vozila (neoštećeni djelovi vozila).

Tu se najčešće javlja problem, kada od osiguravajućeg društva ne možemo da naplatimo iznos koji je potreban za popravku vozila. Zakon o obiligacionim odnosima kaže da se oštećenik mora vratiti u materijalno stanje u kom se nalazio prije štetnog događaja. U tom slučaju, suma vrijednosti procijenjenog ostatka vozila (neoštećeni dio vozila) i iznos koji vam je isplatilo osiguravajuće društvo, mora biti jednak tržišnoj cijeni vozila iste marke, starosti i karakteristika, kao i vašeg vozila koje je oštećeno. Samo u tom slučaju je član 197 Zakona o obligacionim odnosima ispoštovan.

Budući da je za potrebe procjene štete po ovom osnovu potrebno znanje i iskustvo u procjeni vrijednosti ostatka vozila nakon saobraćajne nezgode, ukoliko ste nezadovoljni odštetom koju ste dobili od osiguravajućeg drušva, Ekspertiza vam stoji na usluzi sa svojim saradnicima. Detaljno ćemo pregledati dokumentaciju i pružiti vam precizan nalaz, da li je šteta procijenjena u skladu sa zakonom i normativima struke.